; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Սովորել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ ֆակուլտետի միջազգային տնտեսական հարաբերություններ բաժնում։ Ունի մագիստրոսի աստիճան:

Աշխատել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում, «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ում, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան:

Որպես փորձագետ ընդգրկվել է մի շարք միջազգային կազմակերպությունների (UNESCO, ILO, USAID, UNDP և այլն) ծրագրերում: Աշխատում է Պեկինի Տեխնոլոգիայի և բիզնեսի համալսարանի տնտեսագիտության դպրոցում (Չինաստան)՝ որպես այցելու գիտնական (visiting scholar):

Հոդվածները

 1. Տաթևիկ Վարդանյան, «ՀՀ միգրացիոն հիմնախնդիրների գործոնային հետազոտություն», «Այլըտրանք» գիտական հանդես, 2018 #3, հուլիս-սեպտեմբեր, ISSN 1829-2828, էջ 256-260:

 2. Դավիթ Հախվերդյան, Տաթևիկ Վարդանյան «Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության վրա», «Բանբեր ՀՊՏՀ», 2018 N2, ISSN 1829-0280, էջ 70-77:  

 3. Թադևոս Ավետիսյան, Արման Սարգսյան, Տաթևիկ Վարդանյան`    «Նվազագույն աշխատավարձի և ընտրովի մակրոցուցանիշների փոխառնչությունների վերլուծությունը (ՀՀ օրինակով)», «Բանբեր ՀՊՏՀ», 2017 N4 ISSN 1829-0280, էջ 23-34:

 4. Տաթևիկ Վարդանյան Հայաստանից մեկնող աշխատանքային միգրանտների խնդիրների վերհանումը, Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես 2017 #3 Հուլիս – Սեպտեմբեր, ISSN 1829-2828, 9-17 էջ:

 5. Տաթևիկ Վարդանյան ԵԱՏՄ երկրների (Հայաստան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան) միգրացիոն դաշտը կարգավորող օրենսդրության համեմատական վերլուծություն, «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, դեկտեմբեր, 2017թ., ISSN1829-3689, էջ 151-155:

 6. Tatevik Vardanyan, International economic relations and sustainable development: monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics T. Kurbatova. – Ruda Śląska: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2017. – 272 p., ISBN 978-83-61429-11-1, p. 203-209:

 7. Варданян Татевик, «Трансформация системы мирохозяйственного взаимодействия в контексте современных глобальных вызовов»: материалиы Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов, 17-18 мая 2016г. – Ростов н/Д: изд-во ООО Изд-во ООО «АзовПечать», 2016 -328 с. ISSN 978-5-4382-0255-4, стр. 92-95.

 8. Տաթևիկ Վարդանյան, «Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի առկա վիճակը, դինամիկան ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության վրա», Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում: ՀՊՏՀ 25-րդ գիտաժողովի նյութեր, Գ 606 I I / ՀՊՏՀ: - Եր.: Տնտեսագետ, 2015, 714 էջ, ISBN 978-9939-61-135-8, էջ 341-346:

 9. Назарян Григор, Варданян Татевик, Основные пути повышения конкурентоспособности международного туризма в РА, «Механизмы и инструменты экономического роста региональной экономики: состояние, политика и прогноз»: Материалы международного научно-практической конференции. 26 июня 2015 г. – Ростов н/Д: Изд-во ООО «АзовПечать», 2015 г.-292 с. ISSN 978-5-4382-0211-0, стр. 41- 44.

 10. Տաթևիկ Վարդանյան, «Ծովային ելք չունեցող երկրների հիմնախնդիրները», «Հայաստանի տնտեսությունը երեկ, այսօր, վաղը» ուսանողական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, VMV-PRINT, 2011թ., էջ 102-109:

 11. Տաթևիկ Վարդանյան, «Հայաստանի Հանրապետության ինովացիոն մրցունակությունը», «Հայաստանի տնտեսության անկախության 20 տարիները» ուսանողական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, VMV-PRINT, 2012թ. էջ 128-137:

 12. Տաթևիկ Վարդանյան, «Կրթությունը որպես տնտեսության զարգացման գործոն», «Տնտեսության զարգացման մարտահրավերներն ու հիմնախնդիրները Հայաստանում» ուսանողական գիտաժողովի նյութեր, Տնտեսագետ, 2013թ., էջ 28-36:

 13. «Ելման կետ». նախորդ տասնամյակի ժողովրդագրական պատկերն ու արտագաղթի հետևանքները Հայաստանում

 14. Հայկական դրամը առևտրային և քաղաքական պատերազմների կիզակետում՝ որպես տարածաշրջանի ամենակայուն արժույթ


Միգրացիայի սոցիալական վտանգը

Ամուսնալուծություններ-արտագաղթ կոռելացիոն կապը